เครื่องมือคำนวณการวางแผน เพื่อการเงิน

เครื่องมือคำนวณภาษี

รายได้ประจำปี
เงินเดือน (บาท/เดือน) บาท
จำนวน เดือน
โบนัส บาท
เงินได้อื่น บาท
เงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียว บาท
รวมเงินได้ทั้งปี
บาท
เงินสะสม ที่จ่ายเข้า "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"
อัตราเงินสะสม %
รวมเงินสะสมทั้งปี
บาท
เงินพึงประเมินได้ประเภทอื่น (4) - (8)
เงินได้ตามมาตรา 40 (4) บาท
เงินได้ตามมาตรา 40 (5) ถึง มาตรา 40 (8) บาท
หักค่าใช้จ่ายร้อยละ [+] %
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
บาท
เงินได้ตามมาตรา 40 (5) ถึง มาตรา 40 (8) บาท
หักค่าใช้จ่ายจริง [+] บาท
ท่านสามารถลงทุนในกองทุนรวม "RMF"
เงินขั้นต่ำที่สามารถลงทุน
บาท
เงินสูงสุดที่สามารถลงทุนไม่เกิน
บาท
จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ"RMF" บาท
ท่านสามารถลงทุนในกองทุนรวม "LTF"
เงินสูงสุดที่สามารถลงทุนไม่เกิน
บาท
จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ"LTF" บาท
เบี้ยประกัน
เบี้ยประกันชีวิต คุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่ซื้อได้สูงสุด
บาท
ชำระเบี้ยประกันชีวิตรวม [+] บาท
เบี้ยประกันแบบบำนาญที่ซื้อได้สูงสุด
บาท
ชำระเบี้ยประกันแบบบำนาญ [+] บาท
ค่าใช้จ่าย 40% (1) (2) (3)
ผู้มีเงินได้ ลดหย่อนได้
%
คู่สมรส [+] บาท
รายการลดหย่อน
ผู้มีเงินได้/(+คู่สมรส) [+] บาท
บุตร รวม [+] บาท
จำนวน บิดา/มารดา [+] ท่าน
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม บาท
อื่นๆ บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม %
เงินสนับสนุนและเงินบริจาค
เงินสนันสนุนเพื่อการศึกษา [+] บาท
เงินสนันสนุนการกีฬา [+] บาท
เงินบริจาค [+] บาท
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ได้นำส่งแล้ว บาท
โครงการบ้านหลังแรก
ราคาเต็มบ้านหลังแรก บาท
สิทธิ์เต็มที่หักภาษีได้
บาท
ตารางการคำนวณภาษี
 
ใช้สิทธิลงทุน
ไม่ใช้สิทธิลงทุน
เงินได้พึงประเมิน
รวมเงินได้ทั้งปี
เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท
รวมเงินได้พึงประเมิน(1)(2)(3)
ค่าใช้จ่าย 40%(1)(2)(3)
ผู้มีเงินได้ ลดหย่อนได้
คู่สมรส
เงินได้พึงประเมินอื่น
รวมรายได้พึงประเมิน(4)(5)(6)(7)(8)
หักค่าใช้จ่าย
เงินได้ที่ได้รับจากการยกเว้นภาษี
จำนวนเงินที่ลงทุนใน RMF
จำนวนเงินที่ลงทุนใน LTF
คงเหลือเงินได้ก่อนหักค่าลดหย่อน
รายการลดหย่อน
ผู้มีเงินได้/(+คู่สมรส)
บุตร รวม
จำนวน บิดา/มารดา
เบี้ยประกันชีวิต
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
อื่นๆ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รวมค่าลดหย่อน
คงเหลือเงินได้ก่อนหักเงินสนับสนุนการศึกษา
หัก เงินสนันสนุนเพื่อการศึกษา
หัก เงินสนันสนุนการกีฬา
คงเหลือเงินได้ก่อนหักเงินบริจาค
หัก เงินบริจาค
เงินได้สุทธิ
ภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ได้นำส่งแล้ว
โครงการบ้านหลังแรก
สิทธิ์เต็มที่หักภาษีได้จริง
ภาษีเงินได้ที่ชำระไว้เกิน